Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu: 666819063

Nauczanie języka angielskiego prowadzimy według programu autorskiego "Bawimy się po angielsku", opracowanego przez Zoilę Gaulin-Dembek i Denisa Dembek.

Małe dzieci poznają świat w dużej mierze poprzez zabawę, a także poprzez działanie. Ich słuch w tym okresie jest bardzo wrażliwy, a narządy mowy na tyle elastyczne, że po odpowiedniej liczbie ćwiczeń dzieci są w stanie rozróżnić i poprawnie wyartykułować wszystkie fonemy (głoski) nowego języka. Z łatwością również przyswajają sobie modele intonacyjne charakterystyczne dla języka angielskiego.

Dzieci mają bardzo dobrze rozwiniętą motywację zewnętrzną. Objawia się to tym, że atrakcyjne ćwiczenia i zabawy podczas zajęć motywują je do nauki. Maluchy uczą się w sposób spontaniczny. Dzieci w tym wieku są ciekawe świata. Nauka języka angielskiego może zatem stanowić nową pasjonującą przygodę ukazującą piękno nowego języka jak i kultury państw anglojęzycznych.

Rozwój intelektualny i emocjonalny małych dzieci wiąże się ze zdolnością koncentracji uwagi, oraz lepszego zapamiętywania mechanicznego i logicznego. Dzieci zatem łatwo uczą się na pamięć piosenek, wyliczanek, wierszyków i dialogów. Chętnie uczestniczą w grach i zabawach językowych i wykazują dużą kreatywność.

Edukacja plastyczna odbywa się wg programu autorskiego "Plastyka co w głowie tyka" autorstwa Patrycji Jankowskiej. Nasz program ma za zadanie stymulować dziecko do kreatywności w obszarze szeroko rozumianej sztuki, rozwijać w dziecku postawę twórczą i uwrażliwiać je na estetykę świata, rozwijając je głównie przez zabawę ponad podstawę programową w trakcie zajęć dodatkowych.

 

Zajęcia z rytmiki realizujemy w oparciu o autorski program "Rytmika Klonowego Listka" autorstwa Joanny Sobań.

"Rytmika nie jest sztuką, nie jest celem samym w sobie,

 jest przygotowaniem do wszystkich sztuk, jest wychowaniem.
Muzyka w greckim ujęciu tego słowa jest elementem pedagogicznym

 najwyższej rangi i właśnie dlatego moja metoda

 musi pozostać na wskroś muzyczną"

(Emil Jaques-Dalcroze)

 

Ruch jest naturalną potrzebą dziecka w wieku przedszkolnym, towarzyszy wszystkim jego działaniom, zabawom. Spośród wszystkich sztuk muzyka jest właśnie tą która wywołuje u dzieci potrzebę ruchu przez oddziaływanie rytmu, zwłaszcza wówczas, gdy jest on szczególnie w utworze eksponowany. Dlatego z ruchem powinno być związanych większość zajęć muzycznych w przedszkolu. Mogą to być zarówno zabawy ze śpiewem, jak również zajęcia powiązane ze słuchaniem muzyki, grą na instrumentach i tworzeniem. Ruch pomaga dziecku przeżyć kompozycję przez odtwarzanie jej rytmu, podkreślenie akcentów muzycznych, dynamiki, zmiany tempa. Mogą to być: zabawy ze śpiewem, opowieści muzyczne, ćwiczenia i zabawy rytmiczne oraz tańce.

Ważnym elementem zajęć rytmicznych jest również śpiew. Poprzez śpiew dzieci wyrażają swoje emocje. Podczas ćwiczeń głosu dzieci nie tylko usprawniają wszystkie narządy artykulacyjne, ale również uczą się prawidłowo oddychać, kontrolować oddech jak i również inne aspekty związane z głosem. Wspólny śpiew zbliża do siebie dzieci, tworzy miłą atmosferę, w publiczne występy pozwalają nauczyć się walczyć z tremą.

Częsty kontakt z muzyką rozwija dziecięcą wyobraźnie, kształtuje jego odczucia estetyczne. Uczy tego jak być aktywnym odbiorcą sztuki, wrażliwym na otaczający świat. Kontakt z muzyką w przedszkolu wychowuje mądrych, wrażliwych dorosłych ludzi przyszłości.

 

 

Edukacja plastyczna odbywa się wg programu autorskiego "Plastyka co w głowie tyka" autorstwa Patrycji Jankowskiej. Nasz program ma za zadanie stymulować dziecko do kreatywności w obszarze szeroko rozumianej sztuki, rozwijać w dziecku postawę twórczą i uwrażliwiać je na estetykę świata, rozwijając je głównie przez zabawę ponad podstawę programową w trakcie zajęć dodatkowych.

 

Zajęcia taneczne realizujemy w oparciu o autorski program "Zabawa z tańcem" autorstwa Arlety Tuszyńskiej. Aktywność  ruchowa dziecka w wieku przedszkolnym ma bardzo ważne znaczenie. Muzyka jako jeden z kierunków edukacji dziecka rozwija percepcję słuchową, ruchową, aktywizuje postawę twórczą, sferę emocjonalną i wrażliwość estetyczną. Oprócz zajęć typowo tanecznych powinno włączać się ruch w formie zabaw ruchowych i tanecznych  do codziennych zajęć jako tła tematu przy organizacji działalności plastycznej dziecka lub aktywności ruchowej albo w celu wyciszenia. Wielu psychologów i pedagogów uważa, że rozwój intelektualny dziecka zależy od jego rozwoju ruchowego. Im więcej dziecko się porusza, tym aktywniej rozwijają się jego procesy myślowe, wyobraźnia, staje się twórcze, szybciej i aktywniej rozwija się jego mowa.

Chcemy wspierać rodziców w wychowaniu dzieci w wierze dlatego wszystkie dzieci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach z religii. Podczas nich dzieci w przystępny sposób przyswajają zasady wiary. Każde zajęcia rozpoczynają się wspólną modlitwą, następnie dzieci poznają ciekawe historie, dzięki którym uczą się uniwersalnych wartości takich jak odróżnianie dobra od zła, czynienie dobrych uczynków, miłość do bliźniego. Poznają również katolickie tradycje świąteczne, uczą się ciekawych piosenek oraz uczestniczą w zabawach utrwalających zdobytą wiedzę.

Wiemy jak ważny jest prawidłowy rozwój mowy, dlatego wszystkie dzieci uczestniczą w profilaktycznych zajęciach logopedycznych. Podczas zajęć prowadzonych w atmosferze zabawy dzieci doskonalą narządy artykulacyjne, uczą się prawidłowo oddychać i dbać o poprawność swoich wypowiedzi.

  1. W ramach zajęć logopedycznych prowadzona jest diagnoza, terapia i profilaktyka logopedyczna.
  2. We wrześniu odbywają się badania przesiewowe obejmujące wszystkich wychowanków przedszkola, w trakcie których sprawdzana jest poprawność artykulacyjna, sposób oddychania oraz kompetencje językowe.
  3. Wyniki badań pozwalają na opracowanie planu pracy zajęć grupowych w oparciu o globalne potrzeby dzieci.
  4. Badania pozwalają wyodrębnić grupę dzieci wymagających indywidualnej pomocy logopedy (w małych grupach), jak również wymagających specjalistycznej pomocy stomatologa, ortodonty, chirurga lub laryngologa.
  5. Grupową opieką logopedyczną objęte są wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola.
  6. Zajęcia w grupach maksymalnie trzyosobowych odbywają  się raz w tygodniu do momentu uzyskania prawidłowej wymowy lub znacznej jej poprawy.
  7. Na początku października odbywa się spotkanie z logopedą, w czasie którego rodzice są informowani o wynikach badań przesiewowych oraz sposobie prowadzenia ćwiczeń w domu.
  8. W ramach profilaktyki w czasie spotkania z rodzicami logopeda przeprowadza pogadankę na temat etapów rozwoju mowy u dzieci, rodzajach zaburzeń, ich przyczynach oraz sposobach reedukacji.


Szanowni Rodzice!

Oto kilka wskazówek, dzięki którym będziecie mogli wspierać rozwój mowy swoich dzieci:

 

1.    Wykonuj z dzieckiem ćwiczenia usprawniające pracę narządów artykulacyjnych oparte o zabawy fonacyjne i artykulacyjne (np. naśladowanie dźwięków z otoczenia, gimnastyka buzi i języka).

2.   Stosuj kąpiel słowną – mów do dziecka ciągle i o wszystkim (opisuj otoczenie, emocje, czynności, cechy, itp.).

3.     Czytaj dziecku codziennie.

4.   Kiedy dziecko nazywa jakiś przedmiot „po swojemu” lub komunikuje się niewerbalnie (przy pomocy gestu) – nazwij głośno przedmiot lub czynność, o którą mu chodzi.

5.     Ucz dziecko koncentrowania wzroku na rozmówcy.

6.     Ucz dziecko piosenek, wierszyków i wyliczanek.

7.     Zachęcaj do rysowania oraz zabaw wykorzystujących małą motorykę.

8.     Nie wyręczaj dziecka w mówieniu. Nie przerywaj mu.

9.   Nie poprawiaj uporczywie każdego słowa i każdej niegramatycznej wypowiedzi dziecka.

10.  Nie wymagaj od dziecka, aby wymawiało głoski, na które rozwojowo nie jest jeszcze gotowe.

11.  Dbaj o poprawność swoich wypowiedzi. Pamiętaj, że dziecko naśladuje właśnie Ciebie!

 

W naszym przedszkolu jest 1 grupa integracyjna. Została ona zorganizowana jako odpowiedź na potrzeby rodziców dzieci niepełnosprawnych z naszej gminy. Dzieci zdrowe i niepełnosprawne są u nas PO PROSTU RAZEM.

Integracja nie jest jednostronnym procesem, w którym dzieci niepełnosprawne zostają włączone do grupy dzieci zdrowych lecz jest to proces obustronny. Każdy od każdego czegoś się uczy. Każdy musi znaleźć swoje miejsce w grupie i poradzić sobie z trudnościami. Integrację realizujemy jako formę współistnienia – wspólnej zabawy, nauki, wychowania i pomocy.

Praca w tych grupach opiera się, tak jak i w innych grupach na Programie Wychowania Przedszkolnego. W grupy integracyjne pracują 2 nauczycielki.

W trosce o przyszły rozwój dzieci i umiejętność poruszania się w przestrzeni multimedialnej, w przedszkolu realizujemy zajęcia z wykorzystaniem komputerów i tablicy interaktywnej. Dzieci poprzez zabawę poznają zasady bezpiecznego korzystania z multimediów. Młodsze dzieci realizują zajęcia grając w ciekawe gry edukacyjne, rozwijające ich wszechstronny rozwój. Starsze dzieci uczą się obsługi komputera oraz podstaw przebywania w wirtualnym świecie.

 

OGŁOSZENIE WYNIKU KONKURSU „ZABAWKA Z RECYKLINGU”

 

Dziś, 4 czerwca, zostały ogłoszone wyniki konkursu techniczno-plastycznego „Zabawka z recyklingu”. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom naszej zabawy!

Oto wyniki konkursu:


W kategorii dzieci młodsze

I miejsce zajął Kamil Domański i Cezary Kawiński,

II miejsce otrzymali Amelia i Maja Wiśniewskie oraz Jakub Ziółkowski, 

III miejsce zajął Alex Trojanowski  i Janek Więckowski.


Wśród dzieci starszych

I miejsce zajęły Ania Sawicka i Noemi Mazurek,

II miejsce otrzymali Witek Izdebski i Antosia Wilczyńska,

III miejsce zajęli Ola Trawińska i Maks Trojanowski.

 

Dziękujemy wszystkim dzieciom i rodzicom za udział w konkursie. 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin konkursu plastyczno-technicznego

„Zabawka z recyklingu”

 

Organizatorem konkursu jest Przedszkole Pod Klonowym Listkiem w Łysomicach.

W Konkursie mogą brać udział uczniowie Dwujęzycznego Przedszkola Pod Klonowym Listkiem w Łysmicach.


Cele konkursu:

1. Rozwijanie aktywności twórczej dzieci.

2. Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form

 plastycznych.

3. Promowanie wykorzystywania surowców wtórnych będących odpadami do tworzenia nowych rzeczy.

4. Rozbudzanie wyobraźni i fantazji dzieci.

5. Rozwijanie zdolności manualnych.


Zasady i warunki uczestnictwa w konkursie:

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z Dwujęzycznego Przedszkola pod Klonowym Listkiem w Łysmicach.

2. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie zabawki z materiałów ekologicznych bądź surowców wtórnych w sposób bezpieczny dla użytkownika
oraz dołączenie, jeśli to konieczne, instrukcji obsługi tej zabawki.

3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną zabawkę.

4. W wykonanie „zabawki z recyklingu” mogą zaangażować się rodzice dzieci.

5. Praca powinna być trwale opatrzona metryczką z następującymi danymi: imię i nazwisko autora oraz nazwa grupy.

6. Prace konkursowe zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów:

- wykorzystanie surowców wtórnych lub innych materiałów ekologicznych,

- inwencja i pomysłowość podejścia do tematu,

- wrażenie estetyczne.

7. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach:

a) Białe Misie i Zwinne Rysie

b) Wesołe Renifery i Górskie Orły

8. Ostateczny termin zgłaszania prac upływa dnia 28.05.2018r.

 

Zasady przyznawania nagród:

1. O wyłonieniu zwycięzców zadecyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa.

2. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

3. Ogłoszenie wyników odbędzie się 01.06.2018r.

4. Nagrodą w konkursie jest dyplom oraz nagroda rzeczowa. Przewidujemy również wyróżnienia i drobne upominki.

 

Udział w konkursie jest równoznaczny z uznaniem warunków niniejszego Regulaminu.

 

Koordynatorzy konkursu: Klaudia Wieczyńska i Alina Ropińska

Top