Rekrutacja

Rekrutacja

 • Przyjmowanie zgłoszeń w sposób ciągły.
 • Aby zgłosić dziecko do przedszkola należy wypełnić arkusz aplikacyjny pobierz i wysłać na adres poczta@klonowy.pl. Po zgłoszeniu zapraszamy rodziców wraz z dziećmi do przedszkola w celu zapoznania się z warunkami uczestnictwa w przedszkolu.

Dwujęzyczne Przedszkole Pod Klonowym Listkiem

Regulamin rekrutacji dzieci do Dwujęzycznego Przedszkola Pod Klonowym Listkiem w Łysomicach na rok szkolny 2024/ 2025

Podstawa prawna:

– Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.),

– Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2022 r. poz. 2431).

– Statut Dwujęzycznego Przedszkola Pod Klonowym Listkiem w Łysomicach

§ 1

1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

2. Dziecko w wieku 6 lat ma obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

3. Dziecko w wieku powyżej 7 lat, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego może

uczęszczać do przedszkola, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego, w tym roku

kalendarzowym, w którym kończy 9 lat. Decyzję o odroczeniu obowiązku wydaje dyrektor

właściwej obwodowo szkoły, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko,

które ukończyło 2,5 roku.

5. W przedszkolu mają zastosowanie szczegółowe zasady rekrutacji oraz stosowane są określone

prawa i obowiązki dzieci.

7. Przyjęcie dziecka odbywa się na podstawie przesłanego na adres poczta@klonowy.pl arkusza aplikacyjnego. Wzór arkusza dostępny jest na stronie internetowej przedszkola www.klonowy.pl.

8. Terminy i zasady przyjęcia dzieci do przedszkola oparte są o zasadę powszechnej dostępności,

określane co roku przez Dyrektora Placówki.

9. Nabór prowadzi się zgodnie z poniższym harmonogramem:

 • Arkusz aplikacyjny przesyłać można w trybie ciągłym ( przez cały rok). Po wysłaniu karty zgłoszenia Dyrektor skontaktuje się telefonicznie w celu prezentacji przedszkola.
 • od 8 stycznia do 31 stycznia – kontynuacja edukacji przedszkolnej. Podpisanie przez rodziców umów o kontynuację edukacji dziecka.
 • od 1.02 do 29.02 – rozpatrywanie zgłoszonych wniosków przez Dyrektora
 • 4.03 – ogłoszenie listy przyjętych. Poinformowanie rodziców.
 • od 5.03 do 15.03 – podpisywanie umów, wnoszenie opłaty wpisowej
 • 0d 15.03 w przypadku wolnych miejsc- rekrutacja uzupełniająca

10. W rekrutacji nie uczestniczą dzieci, które kontynuują wychowanie przedszkolne w Dwujęzycznym Przedszkolu Pod Klonowym Listkiem oraz ich rodzeństwo, o ile rodzice dostarczą arkusz aplikacyjny do dnia 31.01.2024 r.

11. W sytuacji, kiedy liczba dzieci zgłoszonych w czasie rekrutacji jest większa od liczby miejsc w

przedszkolu, Dyrektor Przedszkola powołuje Komisję Rekrutacyjną, w skład, której wchodzi

dwóch przedstawiciel Rady Pedagogicznej;

12. Komisja Rekrutacyjna, przyjmując dzieci do Przedszkola kieruje się kryteriami określonymi w

prawie oświatowym.

13. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, na

pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące

kryteria:

• uczęszczanie do placówki rodzeństwa

• zamieszkanie na terenie gminy Łysomice

• wielodzietność rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowująca troje i więcej dzieci)

• niepełnosprawność kandydata;

• niepełnosprawność jednego lub obojga z rodziców kandydata;

• samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza to wychowanie dziecka przez pannę,

kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym

wyrokiem sądu)

• objęcie kandydata pieczą zastępczą

§ 3

Tryb postępowania Komisji Kwalifikacyjnej:

• posiedzenie komisji odbywa się na terenie przedszkola w terminie wyznaczonym

przez Przewodniczącego;

• komisja rozpatruje karty zgłoszeń dziecka do przedszkola zgodnie z kryteriami

ujętymi w pkt 11,12 §1 niniejszego regulaminu;

• w sprawach spornych decydujący głos ma Przewodniczący;

• komisja przygotowuje protokół podsumowujący posiedzenie oraz listy dzieci

przyjętych i nieprzyjętych.

§ 4

W ciągu roku przyjmowane są dzieci, o ile są wolne miejsca. O przyjmowaniu dzieci w ciągu

roku szkolnego na wolne miejsca decyduje Dyrektor Przedszkola, biorąc pod uwagę

kryteria zapisane w niniejszym regulaminie.

§ 6

1. Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej przedszkola.

2. Powyższy regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2024 r..

Opłaty na rok szkolny 2024-2025

 • Wpisowe: 400 zł
  Jednorazowa opłata nie polegająca zwrotowi dotyczy dzieci pierwszy raz przyjmowanych do przedszkola. W przypadku rodzeństwa, opłata za drugie dziecko wynosi 200 zł. Nie ma opłat za kolejne dzieci.
 • Podstawowa opłata miesięczna: 600 zł
  Opłata jest wnoszona na konto bankowe w terminie do 10-ego dnia poprzedniego miesiąca.
  W przypadku rodzeństwa, opłata za drugie dziecko wynosi 400 zł.
 • Dzienna opłata za wyżywienie:
  Wraz z zapisaniem dziecka do przedszkola, rodzic zobowiązuje się do ponoszenia kosztu wyżywienia dziecka w przedszkolu, który jest iloczynem ilości dni roboczych w danym miesiącu oraz dziennej stawki żywieniowej, której wysokość ogłoszona zostanie do dnia 31.08.2024 roku na stronie internetowej przedszkola.
 • Opłata jest wnoszona na konto bankowe do 10-ego dnia następnego miesiąca.
  Jeżeli danego dnia dziecko nie będzie obecne w przedszkolu i chcecie Państwo anulować wyżywienie, prosimy o informację o tym do godz. 7.00. W ciągu roku istnieje możliwość podniesienia stawki żywieniowej.
  Organizator zapewnia I i II śniadanie, obiad i podwieczorek.
  Informacje o kosztach wykorzystanych posiłków w danym miesiącu będą wysyłane rodzicom mailowo na początku następnego miesiąca.
 • Inne opłaty:
  Karty pracy dziecka: do 100 zł rocznie.

W ramach podstawowej opłaty miesięcznej Przedszkole zapewnia:

 •  opiekę w godz. 6.30 do godz. 17.00 przez nauczycieli z odpowiednimi kwalifikacjami pedagogicznymi, których praca będzie ukierunkowana na realizację podstawowy programowej,
 •  edukację przedszkolną dzieci o wysokim standardzie w formie zajęć dwujęzycznych, z codziennymi zajęciami języka angielskiego.
 •  organizację imprez okolicznościowych i przegotowanie okazjonalnych występów dzieci,
 •  zajęcia dydaktyczne w grupie do 22 dzieci,
 •  badanie przesiewowe logopedyczne na początku roku i cotygodniowe grupowe zajęcia logopedyczne; oferujemy również terapii w 2-3 osobowy grupach.
 •  interesujące i rozwijające zajęcia popołudniowe: plastyczne, rytmiczne, taneczne, informatyczne z wykorzystaniem komputera i tablicy interaktywnej,
 •  cotygodniowe zajęcia z religii dla osób chętnych,
 •  wycieczki w obrębie Łysomice – Toruń, bez ponoszenia dodatkowych opłat,
 •  regularna współpraca z gminną bibliotekę gdzie dzieci oprócz zajęć edukacyjnych, mają też możliwość wypożyczania książek.

Istnieje też możliwość zorganizowania dalszej wycieczki pod koniec roku szkolnego, dodatkowo finansowanej przez rodziców.

W miesiącu sierpniu przedszkole jest zamknięte.