RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO), informujemy, że
:

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest POD KLONOWYM LISTKIEM Zoila-Elizabeth Gaulin-Dembek z siedzibą w Łysomicach przy ul. Łąkowej 15, 87-148 Łysomice, e-mail: poczta@klonowy.pl. Kontakt telefoniczny: 666 819 063.

 1. Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna

Celem zbierania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja:

 • obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności na podstawie ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty i ustawy o systemie informacji oświatowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • umowy, gdzie stroną jest osoba, której dane dotyczą (podstawa prawna: art. 5 ust. 1 lit. b RODO).
 1.  Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pan/Panadanych będą:

 • instytucje upoważnione z mocy prawa
 • podmioty, którym dane muszą zostać udostępnione dla realizacji umowy.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wynikających
z przepisów prawa lub realizacji umowy. W przypadki niepodania danych, wypełnienie powyższego celu nie będzie możliwe.

Administrator nie będzie przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej,

 1. Okres przechowywania danych osobowych

W zależności od wynikającej z RODO podstawy prawnej, na podstawie której zebraliśmy dane osobowe Państwa lub Państwa dzieci, dane będziemy wykorzystywać:

 • do momentu ewentualnego wycofania zgody na wykorzystanie danych osobowych (wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych do momentu cofnięcia zgody),
 • przez okres niezbędny do realizacji wszelkich obowiązków i ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy,
 • przez okres wskazany w przepisach prawa.
 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Pani/Panu, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

 • dostępu do swoich danych,
 • do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
 • ograniczenia przetwarzania, dostępu do treści swoich danych,
 • sprostowania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pan, iż przetwarzanie danych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

KLAUZULA  INFORMACYJNA MONITORING

 1. Administratorem systemu monitoringu jest POD KLONOWYM LISTKIEM
  Zoila-Elizabeth Gaulin-
  -Dembek z siedzibą w Łysomicach przy ul. Łąkowej 15, 87-148 Łysomice, e-mail: poczta@klonowy.pl. Kontakt telefoniczny: 666 819 063.
 2. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i pracowników na obszarze monitorowanym: wejście do przedszkola, teren ogrodu przedszkolnego.
 3. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze,
 4. Nagrania obrazu zawierające dane uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować przedszkole przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane.
 5. Dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania.
 6. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do:
 1. dostępu do jej danych osobowych,
 2. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 1. Podstawą przetwarzania danych w systemie monitoringu jest art. 6 ust 1 lit c) RODO w związku z art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r – Prawo oświatowe.